Pravna svetovalnica

Pravno priznanje spola, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik (Leto XXII, št. 1 (94) – pomlad 2020)

Pravno priznanje spola je postopek spremembe uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznika. Potreba po pravnem priznanju spola izhaja iz napačnega pripisa spola ob rojstvu, ki ga zdravniki predpišejo na podlagi izgleda otrokovih genitalij. Spol kot pravna kategorija pa vpliva na skoraj vsa področja življenja in tako igra pomembno vlogo pri vsakem posamezniku. Pravno priznanje spola transspolnim osebam, torej osebam, ki so jim zdravniki ob rojstvu pripisali napačen spol, omogoča, da so pravno-formalno priznane, s tem pa se med drugim uveljavlja njihova pravica do osebnega dostojanstva in pravica do zasebnosti. Obenem se s pravnim priznanjem spola preprečuje morebitno diskriminacijo in kršitev drugih človekovih pravic.

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze

Premoženjska razmerja med partnerjema, ki sta sklenila partnersko zvezo, ureja Družinski zakonik. Le-ta partnerjema ponuja dve možnosti: Partnerja na področju premoženja ostaneta pasivna in s tem zanju stopi v veljavo zakoniti premoženjski režim. Partnerja se lahko odločita, da s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij izbereta in določita vsebino njunega premoženjskega režima. Zakoniti premoženjski režim …

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze Read More »

Sprememba podatkov na spričevalu po pravnem priznanju spola

Zakon o splošnem upravnem postopku[1] v povezavi z javnimi listinami 170. člen določa naslednje: »Če lahko pravna dejstva (dogodki, pravni posli itd.) vplivajo na spremembo tistega, kar je potrjeno v javni listini, je potrebno za potrebe dokazovanja priskrbeti novo javno listino.« To pomeni, da lahko oseba, ki je po izdanem spričevalu pravno priznala spol in s tem pridobila nove osebne podatke na izobraževalni instituciji zaprosi za novo spričevalo

Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo

Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo Zaradi težav v praksi je Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) podrobno uredil pravico pacienta, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Izvajalec zdravstvenih storitev mora zahtevi pacienta ugoditi v petih delovnih dneh, za reprodukcijo zdravstvene dokumentacije pa mu …

Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo Read More »

Javna diskriminacija in sovražni govor

Evropski parlament je z Resolucijo z dne 18. 12. 2019 opozoril, da sta pravici do enakega obravnavanja in nediskriminacije temeljni pravici, zapisani med drugim v Splošni deklaraciji človekovih pravic ter drugih pogodb in dokumentih OZN o človekovih pravicah, kot tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in s tem povezano sodno prakso Evropskega sodišča za …

Javna diskriminacija in sovražni govor Read More »

Staršem interspolnih otrok

Je fantek ali punčka? To je vprašanje, ki se ga postavlja staršem po vsem svetu, ko se jim rodi otrok. Mnogi starši bodo na to vprašanje odgovorili brez večjega razmišljanja. Toda za znatno število staršev bo odgovor bolj zapleten. Interspolnost je krovni izraz, ki se uporablja za opisovanje različnih telesnih variacij. Interspolne_i posameznice_ki se rodijo …

Staršem interspolnih otrok Read More »

Pravice pacientov, ki živijo s hivom

Zakon o varstvu pred diskriminacijo določa, da diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Zakon prav tako …

Pravice pacientov, ki živijo s hivom Read More »

Pravice interspolnih oseb in Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februar 2019

Evropski parlament med drugim:

poziva države članice, naj čimprej sprejmemo zakonodajo, ki prepoveduje zdravljenje in kirurške posege za normalizacijo spola (takšno zakonodajo že poznajo na Malti in na Portugalskem);
poudarja, da je treba interspolnim otrokom ter njihovim skrbnikom zagotoviti ustrezno svetovanje ter jih seznaniti z vsemi možnimi posledicami zdravljenja za normalizacijo spola;
poziva države članice, naj izboljšajo dostop do zdravstvenih kartotek za interspolne osebe in naj poskrbijo, da se pri dojenčkih in otrocih ne bodo opravljali nepotrebni zdravstveni ali kirurški posegi, da se zagotovi telesna nedotakljivost, samostojnost in samoopredelitev teh otrok;
poziva države članice, naj spolne značilnosti prepoznajo, kot osebno okoliščino, na podlagi katere je prepovedana diskriminacija.