Pravica do dopusta ob rojstvu otrok

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) določa, da imajo starši ali druge osebe pravico do dopusta ob rojstvu otroka, če so zavarovanci za starševsko varstvo (to so osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje nadomestilo po predpisih, ki urejajo trg dela itd.).

Delodajalke_ci so dolžne_i delavkam_cem zagotoviti odsotnost z dela zaradi izrabe dopusta,  delavke_ci pa morajo obvestiti delodajalko_ca o nameri izrabe dopusta 30 dni pred predvidenim začetkom dopousta.

Vrste dopusta so:

  • materinski dopust,
  • očetovski dopust,
  • starševski dopust.

Materinski dopust je del t. i. porodniške. Do leta 2014 je bil za materinski dopust v rabi izraz porodniški dopust.

Materinski dopust traja 105 dni, pravico do dopusta pa pridobi oseba, ki nosi otroka. Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela, dopust pa nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog_inja. Če oseba ne nastopi materinskega dopusta v tem roku, neizrabljenega dela materinskega dopusta ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom. Če na dan poroda oseba še ni nastopila materinskega dopusta, nastopi materinski dopust z dnem rojstva otroka. Obvezno je izrabiti 15 dni materinskega dopusta.

Pravico do materinskega dopusta ima v soglasju z osebo, ki ji prvotno pripada materinski dopust v nekaterih primerih tudi drugi starš oziroma druga oseba. Drugi starš oziroma druga oseba ima pravico do materinskega dopusta v obsegu, kot ga ima oseba, ki ji prvotno pripada materinski dopust, zmanjšan za toliko dni, kolikor je bila pravica že izrabljena, najmanj pa za 28 dni.

Tako imenovani očetovski dopust traja 30 koledarskih dni. Pravico do očetovskega dopusta ima partner_ka osebe, ki ima pravico do materinskega dopusta. To pomeni, da lahko očetovski dopust koristi tudi mama, ki ne nosi otroka. Ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih 10 dni.

Oseba, ki ima pravico do očetovskega dopusta, izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje 1 meseca po poteku starševskega dopusta, največ 15 dni pa v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. Če oče dopust izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, se njegova pravica do dopusta ne podaljša.

Očetovski dopust se lahko uveljavlja po rojstvu otroka in sicer na centru za socialno delo, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče.

Starševski dopust se začne neposredno po izrabi materinskega dopusta in traja skupaj 260 koledarskih dni.

Vsak_a izmed staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati, ki je nosila otroka na drugega starša prenese 100 dni dopusta, 30 pa je neprenosljivih. Drug starš lahko na starša, ki je nosil otroka prenese 130 dni starševskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.

Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let. Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni.

Ob rojstvu nedonošenčka se starševski dopust podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša od 260 dni. Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Starševski dopust se podaljša v primeru, ko starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, za 30 dni, za tri otroke do končanega prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, za 60 dni in za štiri ali več otrok do končanega prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, za 90 dni.

Izraba dela starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni se lahko prenese in izrabi najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Starša se pisno dogovorita o izrabi starševskega dopusta najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Dogovor predložita centru skupaj z zahtevo za uveljavljanje pravice in z njim seznanita svoja delodajalca. Pisni dogovor se lahko spremeni, če: nastane razlog za podaljšanje starševskega dopusta v času starševskega dopusta, se pričakuje rojstvo drugega otroka, nastanejo druge okoliščine, ki vplivajo na predhodno odločitev staršev (kot je bolezen, ki traja daljše obdobje, napotitev enega od staršev na delo v tujino, izobraževanje, izguba ali sprememba zaposlitve, razveza zakonske zaveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, predčasna vrnitev na delo v dogovoru z delodajalcem).

Če se starša ne moreta dogovoriti o izrabi starševskega dopusta ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center, ki pri tem upošteva koristi otroka.

Starševski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Trajanje starševskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša. Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela medsebojno dogovorita starša in delodajalca. Če ne pride do dogovora, odloči o pravici do izrabe starševskega dopusta center, ki pri tem upošteva koristi otroka.

Oba starša ne moreta istočasno izrabljati starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob rojstvu: dveh ali več hkrati živo rojenih otrok, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, otroka v družini, v kateri starša že varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, oziroma, če varujeta in negujeta otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

 Starša lahko istočasno izrabljata podaljšani del starševskega dopusta, ki jima pripada zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka.

Starša morata obvestiti center in svojega delodajalca o spremembi izrabe starševskega dopusta v treh dneh, ko je nastopil razlog za spremembo pisnega dogovora iz 33. člena tega zakona.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 15. člen do 39. člen.