Pravice pacientov, ki živijo s hivom

Zakon o varstvu pred diskriminacijo določa, da diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Zakon prav tako določa, da je diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine prepovedana.

Osebe, ki živijo s hivom, so pogosto diskriminirane zaradi svojega zdravstvenega stanja, poleg tega pa so lahko diskriminirane tudi zaradi katere izmed drugih osebnih okoliščin, na primer zaradi svoje spolne usmerjenosti. Diskriminacija se pojavlja tudi v zdravstvu, zato je pomembno, da poznamo svoje pravice, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah z namenom, da bi zagotovili enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientko_om in zdravnikom_co.

Za osebe, ki živijo s hivom, so še posebej pomembne naslednje pravice, ki nam jih zagotavlja zakon, ki pa prav tako zagotavlja pravico do obravnave kršitev pacientovih pravic.

Pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev pomeni, da dejstvo, da ima oseba hiv, ne sme igrati nobene vloge pri odločitvi zdravstvene_ga delavke_ca, ali bo osebo obravnaval ali ne. Za vse zdravstvene delavke_ce pa velja, da morajo pri vsakem obravnavanju upoštevati splošne previdnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužb. Poleg tega je vredno poudariti, da tveganja pri osebah, ki se zdravijo in imajo koncentracijo virusa pod mejo zaznave, praktično ni. V Sloveniji se pri izvajanju zdravstvenih storitev ni okužil še noben_a zdravstveni_a delavec_ka.

Zakon o pacientovih pravicah zagotavlja tudi pravico do nujne medicinske pomoči. V primeru, da bi zdravnik osebi, ki živi s hivom, zaradi hiv statusa zavrnil zdravljenje, bi bila takšna opustitev nudenja medicinske pomoči kazniva po 178. členu Kazenskega zakonika.

Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi pomeni, da zdravstvene_i delavke_ci oseb, ki živijo s hivom, ne smejo obravnavati drugače od ostalih pacientk_ov. Kot drugačno obravnavo razumemo med drugim  pretirano uporabo zaščitne opreme, naročanje ob koncu delovnega časa, neutemeljeno dolgo čakanje na obravnavo ali neprimerno in žaljivo obnašanje.

Vsak ima pravico do proste izbire zdravnice_ka in izvajalke_ca zdravstvene dejavnosti. Zdravstvena_i delavka_ec lahko vašo izbiro (pod pogojem, da ne gre za nujno medicinsko pomoč) zavrne le v naslednjih primerih:

  • število pri zdravnici_ku evidentiranih zavarovanih pacientk_ov že presega število, ki ga določa ZZZS;
  • zdravnico_ka si želite izbrati v nasprotju s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja;
  • zaradi oddaljenosti vam zdravnica_k ne bi mogel zagotoviti vseh storitev, za katere je pooblaščen_a.

Ob tem vam mora predlagati drugo_ega zdravnico_ka in vam razloge za zavrnitev pisno pojasniti v osmih dneh od izražene izbire. V primeru, da pojasnil niste dobili oziroma z njimi niste zadovoljni, se lahko obrnete na zastopnico_ka pacientovih pravic (vse informacije so dostopne tu.

V primeru, da si oseba iz kakršnegakoli razloga želi zamenjati osebno_ega zdravnico_ka (družinske medicine, zobozdravnico_ka ali ginekologa_injo), lahko to stori tako, da pri novo izbranem zdravnici_ku izpolni listino o novi izbiri. Razlogov za zamenjavo ni treba navajati! Več o izbiri in zamenjavi osebne_ga zdravnice_ka si lahko preberete tu.

Izvajalke_ci zdravstvenih storitev morajo pri vsaki zdravstveni obravnavi spoštovati pacientovo pravico do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Z zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki morajo ravnati v skladu z načelom zaupnosti in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posledično podatka o tem, da ima pacient hiv, zdravstvena_i delavka_ec ne sme razkriti nikomur, še najmanj pa tretjim osebam, npr. drugim pacientkam_om, ki čakajo v čakalnici. V primeru, da sumite, da je zdravstvena_i delavka_ec vaš osebni podatek neupravičeno razkril, se obrnite na zastopnico_ka pacientovih pravic ali kršitev prijavite informacijski_emu pooblaščenki_cu.

Diskriminacija oseb, ki živijo s hivom, je posledica predsodkov, strahu in neozaveščenosti tistih, ki osebe s hivom stigmatizirajo. NE stigmi!

Več o pravicah in življenjskih situacijah oseb, ki živijo s hivom, si lahko preberete tu.

Pravna podlaga (zakon):