Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo

Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo

Zaradi težav v praksi je Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) podrobno uredil pravico pacienta, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Izvajalec zdravstvenih storitev mora zahtevi pacienta ugoditi v petih delovnih dneh, za reprodukcijo zdravstvene dokumentacije pa mu lahko zaračuna materialne stroške v višini, ki jih določa že veljaven Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Uradni list RS, št. 85/07 in 5/12). Pacient ima tudi možnost, da pridobi osnovna pojasnila o svoji zdravstveni dokumentaciji in možnost, da k zapisom v svoji zdravstveni dokumentaciji doda svoje pripombe.

Pravica do pritožbe   

Postopek obravnave kršitev pacientovih pravic je dvostopenjski.

Prva obravnava kršitve pacientovih pravic (to je preprečitev vpogleda v zdravstveno dokumentacijo) se izvede pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve.

Če v prvi obravnavi ne pride do razrešitve spora, lahko pacient zahteva varstvo v okviru druge obravnave kršitve pacientovih pravic v postopku pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Kršitev se pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic obravnava:

  • v postopku sklenitve poravnave med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev,
  • v postopku mediacije s pomočjo mediatorja, ki posreduje med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev,
  • ali v postopku pred tričlanskim senatom, ki ga sestavljajo predstavnik nevladnih organizacij, strokovnjak s področja zdravstva in pravnik.

Pacient se lahko Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah kadarkoli obrne na enega od Zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po tem zakonu. Poleg tega lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zastopnik ima tudi nekatere posebne pristojnosti:

  • pri izvajalcih zdravstvenih storitev lahko za pacienta opravi potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pravic, pri čemer ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z konkretno zadevo;
  • pri izvajalcih zdravstvenih storitev lahko neformalno posreduje z namenom hitre odprave domnevne kršitve pravic;
  • izvajalcem zdravstvenih storitev svetuje in predlaga splošne ukrepe za učinkovito uveljavitev določb tega zakona;
  • izvajalcem zdravstvenih storitev lahko kadar koli naslovi predloge, mnenja, kritike ali priporočila, na katere so se izvajalci dolžni odzvati.

Viri: