LGBT-ljudje so del naše družbe – spoštujmo jih

Opis stanja na področju LGBTI

Enakost in enakopravnost LGBTI-ljudi se je v Sloveniji v zadnjih 20 letih izboljšala, k čemur je prispevalo predvsem skoraj štiridesetletno neutrudno delo številnih civilnodružbenih organizacij, skupin in posameznic_kov ter njihovih zaveznic_kov. Še vedno pa LGBTI-ljudje niso enakopravno obravnavani v zakonodaji, pogosteje so tarča diskriminacije, nasilja in neenakih možnosti s strani družbe in sistema. Evropska unija je v zadnjih desetletjih naredila pomembne korake na področju sprejemanja politik in ukrepov, ki zagotavljajo enake možnosti LGBTI-ljudem in naslavljajo diskriminacijo in nasilje, ki ju ti ljudje doživljajo. Leta 2020 je Evropska komisija tako sprejela prvo Strategijo EU za enakost LGBTIQ-oseb.

Transspolni ljudje se v družbi še vedno soočajo z visoko stopnjo diskriminacije in nesprejemanjem, prav tako pa področje pravnega priznanja spola ni urejeno v skladu  s smernicami Sveta Evrope. V kontekstu izkušenj z zdravstvenim sistemom transspolni ljudje in strokovnjaki_nje iz nevladnih organizacij izpostavljajo predvsem sledeče negativne izkušnje: 1) nejasnosti postopka medicinske tranzcije, 2) manko možnosti v samem postopku, 3) dolgotrajnost postopkov, ter 4) psihiatrizacija in psihologizacija.

Epidemija COVID-19 je še dodatno poslabšala socialno in ekonomsko stisko še posebej transspolnih ljudi, kot tudi dostop do specifičnih postopkov medicinske tranzicije. 

V veliki meri nevidno in nepoznano med medicinsko stroko je tudi področje interspolnosti. Interspolnim ljudem namreč ob rojstvu pogosto ni mogoče pripisati spola na podlagi obstoječega medicinskega razumevanja spolov. V kolikor je poznano, je popolnoma medikalizirano v smislu takojšnje operativne “normalizacije”/”korekcije” spolnih značilnosti (genitalij) , ki je nenujna in neutemeljena operacija in lahko povzroča trajne negativne posledice na telesnem in duševnem zdravju interspolnih ljudi.

Sprejemanje LGBTI-ljudi se je v družbi v zadnjih letih povečalo. To kaže tako raziskava Slovenskega javnega mnenja kot druge. Še vedno pa obstajajo precejšnje razlike med Ljubljano in ostalo Slovenijo, zlasti podeželjem, kot tudi med samimi identitetami, transspolnost je deležna več nerazumevanja s strani družbe. Raziskave nakazujejo tudi, da si več kot ena tretjina LGBTI-ljudi v Sloveniji ne upa živeti razkrito.

Slovenija ne beleži in ne spremlja kaznivih dejanj iz sovraštva, se pravi dejanj, storjenih na podlagi sovraštva do določenih osebnih okoliščin, zato tudi ne vemo, koliko homofobnih in transfobnih kaznivih dejanj je dejansko prijavljenih policiji, nevladne organizacije pa dobimo približno 5 prijav letno (večina anonimno).

Raziskave nakazujejo, da so LGBTI mladi prav tako pogosteje tarča medvrstniškega nasilja. V šolah je homofobne in/ali transfobne opazke slišalo 38 % mladih LGBTI-ljudi, v več kot polovici primerov pa šolsko osebje ni reagiralo. Zaskrbljujoč je podatek, da LGBTI mladi, ki doživljajo medvrstniško nasilje, so tarča zbadljivk in žaljivk, v večji meri ne nameravajo nadaljevati izobraževanja ali pa nameravajo opustiti trenutno izobraževanje, kar povečuje tveganje za slabšo zaposlitev, slabše plačane službe in slab ekonomsko-socialni položaj.

Strah pred preganjanje ali preganjanje samo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti Slovenija priznava kot utemeljen razlog za pridobitev statusa begunke_ca. Za spremembo te prakse ni utemeljenih razlogov, ki bi bili skladni z mednarodnopravnimi zavezami na področju migracij in človekovih pravic.

Sprejetje celovite nacionalne strategije za naslavljanje diskriminacije na podlagi različnih osebnih okoliščin in njihove presečnosti, ki vključuje tudi področje naslavljanja diskriminacije na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in spolnih značilnosti.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Neizpolnjen
Skladno s Strategijo Evropske unije za enakost LGBTIQ+ oseb oblikovanje akcijskega načrta za napredovanje področja enakosti LGBTIQ+ ljudi v Sloveniji, ki bo pripravljen v sodelovanju s civilno družbo.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
V pripravi
Vzpostavitev skupine znotraj izvršne veje oblasti, ki bo skrbela za izvajanje akcijskega načrta oz. podelitev jasnih nalog in odgovornosti že obstoječim strukturam, ki morajo biti tudi kadrovsko okrepljene.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Neizpolnjen
Oblikovanje posebnega razpisa, ki bo organizacijam, ki delujejo v skladu z ustavo in v javnem interesu na področju človekovih pravic, omogočal kontinuirano opravljanje zagovorniških nalog.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za javno upravo
Neizpolnjen
Informiranje, obveščanje in izobraževanje za zaposlene v javnem sektorju o trenutni zakonodaji ter drugih znanstvenih spoznanjih, ki vplivajo na življenje LGBTIQ+ ljudi.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za javno upravo
Neizpolnjen
Odprava diskriminatornih politik in praks na področju darovanja krvi za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, in ki nimajo povečanih tveganj za okužbo s hivom.
Ministrstvo za zdravje
Implementiran
Izrecna prepoved, t. i. “reparativnih praks” (“conversion therapy”), ki temelji na predpostavki, da so ne-normativna spolna usmerjenost, spolna identiteta ali spolni izraz duševna motnja, ki jo je mogoče odpraviti.
Ministrstvo za pravosodje Ministrstvo za zdravje
Neizpolnjen
Skladno s pozivi Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) urediti monitoring kaznivih dejanj, motiviranih s sovraštvom na podlagi osebnih okoliščin, vključno s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto, spolnim izrazom in spolnimi značilnostmi.
Ministrstvo za pravosodje Ministrstvo za notranje zadeve
Neizpolnjen
V Kazenskem zakoniku je treba jasno definirati kaznivo dejanje, motivirano s sovraštvom, in ga ločiti od 297. člena Kazenskega zakonika, ki opredeljuje javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
Ministrstvo za pravosodje
23. novembra je Vlada Republike Slovenije v Državni zbor poslala spremembe Kazenskega zakonika, ki med drugim definirajo tudi t.i. Zločin iz sovraštva.
Implementiran
Prepoved opravljanja nenujnih operacij brez predhodnega informiranega soglasja na novoroječkih in otrocih, ki jim ob rojstvu ni mogoče pripisati spola na podlagi spolnih značilnosti in za katere ta operacija ni nujno potrebna.
Ministrstvo za zdravje
Neizpolnjen
Vzpostavitev programov za zmanjševanja stigme in predsodkov do interpolnosti tako med zdravstveno stroko kot splošno populacijo.
Ministrstvo za zdravje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Neizpolnjen
Zagotovitev dostopa do specialistk_ov za medicinsko tranzicijo v doglednem času, znotraj javnega zdravstvenega sistema in dosledno upoštevanje standardov oskrbe Svetovnega profesionalnega združenja za zdravje transspolnih ljudi – WPATH.
Ministrstvo za zdravje
Neizpolnjen
Ureditev pravnega priznanja spola na način samoopredelitve, brez potrebe, da transspolna oseba pridobi diagnozo transsksualizma, ki sodi pod področje duševnih motenj.
Ministrstvo za notranje zadeve
Organizacije, ki delujemo na področju smo oddale komentarje na analizo, ki jo je pripravila delovna skupina in je bila koordinirana s strani Sektorja za enake možnosti januarja 2021. O naslednjih korakih delovne skupine nismo obveščene.
Zastal
Odprava določb, ki onemogočajo dostop do zakonske zveze za istospolne pare. Implementiran
Odprava določb, ki izključujejo dostop do postopkov skupne posvojitve za istospolne pare.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
16. junija 2022 je Ustavno sodišče sprejelo dve odločitvi, s katerimi je ugotovilo diskriminacijo za istospolne pare pri dostopanju do kanidature za posvojitev ter pri dostopu do zakonske zveze. Državnemu zboru je naložilo, da v 6 mesecih protiustavnosti odpravi. Državni zbor je zakon sprejel po ponovnem odločanju 18. oktobra 2022. Prav tako je državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti refernduma, 20 oktobra 2022, na katerga so nasprotniki enakopravnosti vložili ustavno pritožbo. Ne glede na zakon, pa dostop do postopkov posvojitev omogoča odločba Ustavnega Sodišča.
Implementiran
Odprava določb, ki onemogočajo dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo za samske ženske in osebe, ki lahko zanosijo, ter istospolne pare dveh žensk ali oseb, ki lahko zanosijo.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Oktobra 2020 je skupina poslank_cev na US vložila zahtevo za presojo ustavnosti. Sodišče zadeve še ni obravnavalo. Decembra 2021 je Zagovornik načela enakosti podal zahtevo za presojo ustanvnosti na ustavno sodišče. Stanje zadeve: odločanje (še v obravnavi).
Neizpolnjen
Oblikovanje protokolov in pravilnikov, ki bodo celovito in jasno naslavljali nasilje v šolah na podlagi osebnih okoliščin, vključujoč homofobno in transfobno nasilje, ter dvig usposobljenosti šolskega osebja za naslavljanje tovrstnega nasilja.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Neizpolnjen
Tema človekovih pravic, s posebnim poudarkom na učenju nenasilja, enakosti in solidarnosti, naj postane del obveznih vsebin vseh osnovnih šol.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Neizpolnjen
V srednjih šolah naj se vzpostavi celovit sistem državljanske vzgoje, ki bo med drugim zajemala tudi spoštovanje raznolikosti in enakost LGBTIQ+ ljudi.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Neizpolnjen
Vključitev ukrepov, ki krepijo enakost LGBTIQ+ ljudi, tudi v strateške in akcijske načrte lokalnih skupnosti.
Ministrstvo za javno upravo
Neizpolnjen
Jasna obsodba in pridružitev mednarodnim pobudam, ki opozarjajo in pozivajo kršiteljice človekovih pravic LGBTIQ+ ljudi k prenehanju.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Neizpolnjen
Veleposlaništva Republike Slovenije naj se skozi dejanja in besede zavzemajo za odpravo kriminalizacije in popolno enakopravnost in enakost LGBTIQ+ ljudi po svetu.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Neizpolnjen
Podpora in pomoč LGBTIQ+ ljudem in aktivistkam_om, ki so v svojih državah preganjane_i zaradi njihovega delovanja na področju človekovih pravic.
Ministrstvo za zunanje zadeve Ministrstvo za notranje zadeve
Neizpolnjen
Sprejetje jasnih smernic za zagotovitev ustrezne nastanitve za LGBTIQ+ ljudi v postopkih mednarodne zaščite.
Ministrstvo za notranje zadeve
Neizpolnjen
Zagotovitev takojšnjega dostopa transspolnim in interspolnim ljudem v postopkih mednarodne zaščite do specifičnih zdravstvenih storitev, ki jih transspolni in interspolni ljudje morebiti potrebujejo za ohranitev ne samo kvalitete svojega počutja, ampak tudi življenja.
Ministrstvo za notranje zadeve
Neizpolnjen
V sodelovanju s civilnodružbenimi organizacijami naj se izvajajo redna periodična izobraževanja o specifikah dela z LGBTIQ+ ljudmi za vse, ki delajo v postopkih mednarodne zaščite.
Ministrstvo za notranje zadeve
Neizpolnjen