Sklenitev partnerske zveze

Krovna kategorija: Partnerstvo
Pravno področje: Družinsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Sklenitev partnerske zveze

Kako uveljaviš pravico?

Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze

Partnerska zveza je po Zakonu o partnerski zvezi (v nadaljevanju ZPZ) življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških. Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze se presojajo smiselno v skladu s pogoji, kot jih določa Družinski zakonik (v nadaljevanju DZ).

Postopek pred sklenitvijo partnerske zveze, sklenitev partnerske zveze in ponovitev slovesnosti ob jubileju partnerske zveze pa se izvajajo smiselno v skladu s pogoji, kot jih določa Družinski zakonik. Za sklenitev partnerske zveze se zahteva, da sta osebi, ki sklepata partnersko zvezo, istega spola ter da svoje soglasje k sklenitvi podata pred pristojnim organom.

Partnerske zveze ne more skleniti oseba (3. poglavje DZ, Pogoji za veljavnost partnerske zveze)

 • dokler njena prej sklenjena zakonska zveza ali partnerska zveza ne preneha ali ni razveljavljena;
 • ki še ni dopolnila osemnajst let;
 • ki je nerazsodna ali oseba, ki je ob sklenitvi partnerske zveze začasno razsodna, vednar z drugim partnerjem ni sposobna oblikovati življenjske skupnosti, kot jo oblikuje DZ
 • s sorodnico_kom v ravni črti, niti s sorodnico_kom v stranski črti do vštetega četrtega kolena – to ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja_ico in posvojenko_ca;
 • s svojo_im skrbnico_kom oziroma varovanko_cem, dokler traja skrbništvo (takšno partnersko zvezo je mogoče skleniti samo z dovoljenjem sodišča)

Za veljavno sklenitev partnerske zveze se v skladu z DZ zahteva tudi, da mora biti sklenjena z namenom skupnega življenja.

Kako skleniti partnersko zvezo?

Za postopek pred sklenitvijo in postopek sklenitve partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o postopku pred sklenitvijo in postopku sklenitve zakonske zveze po Družinskem zakoniku.

Osebi, ki nameravata skleniti partnersko zvezo, se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere nameravata skleniti partnersko zvezo.

V prijavi izjavita, da svobodno sklepata partnersko zvezo in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost. K prijavi morata predložiti dokazila o tistih podatkih, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc Republike Slovenije.

Za sklenitev partnerske zveze je potrebna osebna navzočnost obeh bodočih partnerk_jev, glede na njuno željo pa se partnerska zveza lahko sklene (33. člen DZ):

 • pred matičarko_jem in načelnico_kom upravne enote ali od nje_ga pooblaščeno osebo;
 • pred matičarko_jem in županjo_om občine, na območju katere se partnerska zveza sklepa;

Pri sklenitvi partnerske zveze sta priči lahko prisotni, če bodoči_a partnerki_ja tako želita, lahko pa se odločita za sklenitev partnerske zveze tudi brez prisotnosti prič. (36. člen DZ)

Partnerska zveza se sklepa v uradnih prostorih, ki jih določijo upravne enote. Partnerska zveza se, glede na zmožnosti posamezne upravne enote, lahko sklene tudi zunaj uradnih prostorov, če tako želita bodoči_a partnerki_ja in če sta pripravljeni_a poravnati s tem nastale dodatne stroške. Upravna enota z odločbo zavrne vlogo za sklenitev partnerske zveze zunaj uradnih prostorov, če bi bila taka sklenitev partnerske zveze težko izvedljiva.

V primerih obstoja utemeljenih razlogov, ki onemogočajo navzočnost bodočih partnerk_jev v uradnih prostorih (npr. huda bolezen), se sredstva zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. (34. in 35. člen DZ)

Preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo

Z dnem 24. 2. 2017, ko se je začel uporabljati ZPZ, je prenehal veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).

V šestih mesecih od začetka uporabe ZPZ sta osebi, ki sta živeli v registrirani partnerski skupnosti, pred matičarko_jem lahko izjavili, da želita skleniti partnersko skupnosti. Če v predpisanem roku nista podali niti izjave, da želita preoblikovanje, niti izjave, da preoblikovanja ne želita, se je po preteku omenjenega roka njuna registrirana istospolna partnerska skupnost kljub temu preoblikovala v partnersko zvezo, če so bili zanjo izpolnjeni vsi pogoji. 

Sprememba priimka

Za spremembo priimka partnerk_jev ob sklenitvi partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe Zakona o osebnem imenu (ZOI-1).

V skladu s tem zakonom se partnerja_ki ob sklenitvi partnerske zveze lahko sporazumeta, da:

 • priimek ene_ga ali druge_ga partnerja_ke postane njun skupni priimek;
 • obdržita vsak_a svoj priimek;
 • svojemu priimku dodata priimek partnerja_ke ali
 • zbereta priimek partnerja_ke in temu priimku dodata svoj priimek.

Partnerja_ki ob prijavi sklenitve partnerske zveze na upravni enoti podata izjavo o priimku po sklenitvi partnerske zveze. Sprememba priimka velja od dneva sklenitve partnerske zveze. (15. in 21. člen ZOI-1)

Posledice sklenitve partnerske zveze

Partnerska zveza ima na vseh pravnih področjih enake posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen da partnerki_ja v partnerski zvezi ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičeni_a do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

V DZ so določene pravice in dolžnosti partnerk_jev partnerske zveze (členi 56–62 DZ). Med drugim ima partner_ka v partnerski zvezi, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen_a, pravico, da ga druga_i partner_ka preživlja, kolikor je to v njeni_govi moči. (62. člen DZ)

Pomembne posledice nastanejo pri premoženjskih razmerjih med partnerkama_jema partnerske zveze (členi 63–94 DZ). Premoženje, ki ga ima partner_ka ob sklenitvi partnerske zveze, ostane njena_gova last in lahko z njim samostojno razpolaga, medtem ko se premoženje, ki ga partnerki_ja pridobita z delom v času trajanja partnerske zveze, šteje za njuno skupno premoženje.

Sklenitev partnerske zveze s tujko_cem

Partnersko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujko_cem, ki mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

 • izpisek iz rojstne matične knjige;
 • potrdilo o samskem stanu;
 • potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan_ka je bodoča_i partner_ka, da ni zadržkov za sklenitev partnerske zveze (če ga država izdaja);
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).

Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«;
 • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev;
 • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Sklenitev partnerske zveze izven uradnih prostorov upravnih enot:

V primeru, da se želita partnerja poročiti izven uradnih prostorov, ki so določeni na področju posamezne upravne enote (uradni prostor v Ljubljani je v prostorih upravne enote na Linhartovi 13) oziroma zunaj uradnega časa, morata biti pozorna na sledeče posebnosti. Takšna sklenitev partnerske zveze, enako velja tudi za zakonsko zvezo, je mogoča v dveh primerih;

 • če obstajajo utemeljeni razlogi, ki onemogočajo navzočnost obeh partnerjev v uradnih prostorih (npr. huda bolezen); partnerja v tem primeru ne nosita dodatnih stroškov;
 • če tako želita partnerja in sta pripravljena poravnati s tem nastale dodatne stroške ter je glede na možnosti posamezne upravne enote taka sklenitev mogoča in ne bi bila težko izvedljiva.

Zadnja navedba pomeni, da je lahko tudi t. i. uradni del poroke na lokaciji, ki ni na seznamu uradnih prostorov upravnih enot. V tem primeru morajo na lokaciji, kjer se par želi poročiti, podati pisno soglasje za uporabo prostorov v namen sklenitve partnerske zveze. Par mora soglasje priložiti ostalim dokumentom v postopku prijave poroke. Vlogo za sklenitev partnerske zveze je treba v tem primeru vložiti najmanj 30 dni pred želenim datumom. Za par je priporočljivo še, da se na upravni enoti pozanima, če so na tej lokaciji predhodno že potekale poroke oziroma kakšen postopek ju čaka v primeru, da želi na upravni enoti »prijaviti« novo lokacijo. Na upravni enoti lahko vlogo za sklenitev partnerske zveze zunaj uradnih prostorov odobrijo ali zavrnejo. V primeru, da lokacijo odobrijo, bodo izdali odločbo, na podlagi katere par plača stroške postopka v trenutni višini 170 evrov. Določene lokacije, ki niso na seznamu uradnih prostorov se že uporabljajo za sklenitev partnerskih zvez, na primer Ljubljanski grad.

Pravna podlaga (zakon): 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *