Prenehanje sklenjene partnerske zveze (ločitev)

Krovna kategorija: Partnerstvo
Pravno področje: Družinsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Prenehanje sklenjene partnerske zveze
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? NE.

Kako uveljaviš pravico?

Postopek prenehanja sklenjene partnerske zveze

Za prenehanje partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o prenehanju zakonske zveze, kot jih določa Družinski zakonik (v nadaljevanju DZ).

Partnerska zveza preneha s smrtjo ene_ga od partnerjev_ic, z razglasitvijo ene_ga od partnerk_jev za mrtvo_ega ali z razvezo partnerske zveze.

Postopek razveze partnerske zveze je enak postopku razveze zakonske zveze. Sodišče razveže partnersko zvezo na podlagi sporazuma partnerk_jev, če sta se sporazumeli_a o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložili_a v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik_ca stanovanja, in o preživljanju partnerke_ja, če ta nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen_a.

Sodišče po prejemu predloga za sporazumno razvezo ali po prejemu tožbe za razvezo pošlje predlog oziroma tožbo centru za socialo delo, da ta opravi svetovalni razgovor. Center za socialno delo o opravljenem svetovalnem razgovoru poroča sodišču. Obe_a partnerki_ja se morata svetovalnega razgovora osebno udeležiti. Če sta partnerki_ja predlagali_a sporazumno razvezo, pa nista prišli_a na svetovalni razgovor, se šteje, da je predlog za sporazumno razvezo umaknjen. Prav tako se šteje, da je tožba za razvezo umaknjena, če tožnik_ca ni prišel_a na svetovalni razgovor.

Družinski zakonik uvaja tudi možnost sporazumne razveze pred notarjem. Če se partnerki_ja, ki nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb, želita razvezati in se sporazumeta o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik_ca stanovanja, v katerem živita, in o preživljanju partnerke_ja, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen_a, pri notarju zahtevata, da sestavi notarski zapis sporazuma partnerk_jev o razvezi partnerske zveze. Z dnem podpisom tega sporazuma je partnerska zveza razvezana.

Če se partnerki_ja o tem ne moreta sporazumeti ali če razvezo želi samo ena_den od partnerk_jev, sme katera_i koli od partnerk_jev pred sodiščem s tožbo zahtevati razvezo partnerske zveze zaradi nevzdržnosti.

Razmerja med razvezanima partnerkama_jema partnerske zveze

Tudi za razmerja med razvezanima partnerkama_jema partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o razmerjih med razvezanima zakoncema, kot jih določa DZ.

Partner_ka, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen_a, ima pravico od druge_ga partnerke_ja zahtevati preživnino. Nepreskrbljena_i partner_ka sme zahtevati preživnino v postopku za razvezo, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila partnerska zveza pravnomočno razvezana. S tovrstno tožbo sme partner_ka po koncu postopka za razvezo zahtevati preživnino le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi takrat, ko partner_ka zahteva preživnino. Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti partnerske zveze, krivično do zavezanke_ca ali če je upravičenka_ec pred ali med postopkom za razvezo partnerske zveze oziroma po razvezi partnerske zveze storil_a kaznivo dejanje zoper zavezanko_ca, otroka ali starše zavezanca_ke. Partnerki_ja lahko skleneta sporazum o preživnini v primeru razveze partnerske zveze v obliki izvršljivega notarskega zapisa ob sklenitvi partnerske zveze, med njenim trajanjem ali ob razvezi.

Običajnih daril, ki sta jih partnerki_ja dala drug_a drugi_emu pred sklenitvijo partnerske zveze ali med partnersko zvezo, ni treba vračati. Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju darovalke_ca, se morajo vrniti, če se partnerki_ja ne dogovrita drugače v obliki notarskega zapisa, in sicer v stanju, v kakršnem so bila v trenutku vložitve tožbe za vrnitev darila. Namesto odsvojenih daril se vrne vrednost v denarju ali stvar, prejeta zanje.

Pravna podlaga (zakon):