Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika

Novela Družinskega zakonika sledi odločitvi Ustavnega sodišča, s katero je le to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze ter skupno posvojitev otrok. Prav tako ta novela razveljavlja 6 let star Zakon o partnerski zvezi, ki je pravne posledice med partnerjema istega spola izenačeval s pravnimi posledicami, ki jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola, a brez možnosti posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve. Poleg tega, da bo noveliran Družinski zakonik omogočal zakonsko zvezo med istospolnimi partnerji ter možnost skupne posvojitve, se je spremenila tudi definicija zakonske ter zunajzakonske skupnosti, saj zdaj ti ne bosta več definirani kot skupnosti moža in žene, pač pa skupnost dveh oseb. Tako bodo partnerji postali izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa Družinski zakonik ter tudi na drugih pravnih področjih.

Ta novela je pričela veljati 31. 1. 2023, vendar pa bo Zakon o partnerski zvezi ostal v veljavi še 6 mesecev po njeni uveljavitvi. To pa pomeni, da imajo partnerji v sklenjeni partnerski zvezi čas do 31. 7. 2023, da pred matičarjem preoblikujejo svojo partnersko zvezo v zakonsko zvezo. To pa seveda ni edina možnost. V nadaljevanju bomo obrazložili vse možnosti, ki jih novela Družinskega zakonika daje na voljo  partnerjem v sklenjeni partnerski zvezi.

KAKŠNE MOŽNOSTI SO NA VOLJO?

Partnerji v sklenjeni partnerski zvezi imajo na voljo 3 možnosti. 

Prva možnost je, da partnersko zvezo preoblikujejo v zakonsko zvezo, tako da v določenem roku pred matičarjem izjavita (oziroma podpišeta izjavo), da želita, da se partnerska zveza preoblikuje v zakonsko zvezo. Za datum preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo se bo štel datum dane izjave. Par je opravičen poročnih taks, prav tako pa v postopku pred matičarjem niso potrebne priče.

V primeru, da partnerja oziroma eden od njiju ne želi preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo, to storita tako, da pred matičarjem izjavita, da tega ne želita. Partnerska zveza bo prenehala 6 mesecev po uveljavitvi novele. 

Tretja možnost je, da partnerja brez opravičljivih razlogov zamudita rok za preoblikovanje. V tem primeru partnerska oziroma zakonska zveza kot institut ne bo obstajala, kar pomeni, da bosta živela v zunajzakonski skupnosti.

Ne glede na vse, pa partnerska zveza ne bo prenehala 6 mesecev po uveljavitvi zakona, če partnerja partnerske zveze v tem roku iz opravičljivih razlogov ne bosta podala izjave o preoblikovanju. Opravičljivi razlogi so lahko npr. bolezen ali hospitalizacija. V tem primeru morata partnerja podati izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko v 2 mesecih po prenehanju teh razlogov.

Zakon je tudi določil, da se nesklenjene partnerske zveze, ki jih je urejal Zakon o partnerski zvezi, štejejo za zunajzakonske skupnosti po Družinskem zakoniku.

AVTOMATIZEM?
Pojavilo pa se je tudi vprašanje, zakaj novela Družinskega zakonika ne vsebuje avtomatizma (da bi se vse sklenjene partnerske zveze avtomatsko preoblikovale v zakonske zveze), kar bi bilo brez dvoma enostavnejše. Zakonodajalec je svojo odločitev argumentiral s pomočjo pomembnosti soglasja za zakonsko zvezo. Zakonska zveza namreč temelji na svobodni odločitvi oseb, ki jo sklepata. Torej je soglasje kot tako, bistveno za sklenitev in obstoj zakonske zveze (če soglasje ne obstaja, tudi zakonska zveza ni veljavna). Zato je pomembno, da tudi partnerji v sklenjeni partnerski zvezi izrecno izjavijo svoje soglasje za preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo.

Viri: