Pravica do nadomestila

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da je zavarovanje za starševsko varstvo socialno zavarovanje, s katerim se zavarovancem zagotavljajo pravice, vezane na starševske obveznosti, in katerega namen je olajšati položaj staršev ob rojstvu otroka.

Zavarovanci za starševsko varstvo so:

 • osebe v delovnem razmerju;
 • osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost;
 • družbeniki gospodarskih družb oz. ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovani na drugi podlagi;
 • osebe, vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
 • brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo;
 • osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo in niso zavarovane na drugi podlagi;
 • osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva;
 • osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok;
 • druge z zakonom določene osebe.

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so:

 • pravica do dopusta (o kateri smo že pisali https://lgbtpravice.si/otroci-druzina/pravica-do-dopusta-ob-rojstvu-otrok/),   
 • pravica do nadomestila,
 • pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva,
 • pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok,
 • pravica do nadomestila v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje.

Pravica do nadomestila obsega materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo ter starševsko nadomestilo. Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do materinskega, očetovskega oz. starševskega dopusta in so bile zavarovane za starševsko varstvo dan pred nastopom posamezne vrste dopusta, kot tudi osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih 3 letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

Pravica do nadomestila za istega otroka izključuje prejemanje drugih nadomestil (iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti), plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, plačilo prispevkov v primeru 4 ali več otrok in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. V osnovo ne vštevajo prejemki za delo zunaj okvira rednega dela, povračilo materialnih stroškov, regres za letni dopust, nagrade, odpravnine ipd.

Zavarovancu pripada:

v času materinskega dopusta pravica do materinskega nadomestila;

v času očetovskega dopusta v trajanju 30 dni pravica do očetovskega nadomestila;

v času starševskega dopusta pravica do starševskega nadomestila.

Če se posamezna vrsta dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do nadomestila v sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela. Nadomestilo pripada za delovne dni ali delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, kot tudi za praznike in druge dela proste dni.

Nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 % osnove, za delno odsotnost z dela pa sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela. Materi, zaposleni za polni delovni čas, pripada v času odmora za dojenje do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno, in sicer v višini sorazmernega dela osnove.

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

 • 40. člen do 49. člen.