Želim zavarovati partnerja_ko kot družinskega člana

Krovna kategorija: Zdravje
Pravno področje: Pravo socialne varnosti
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do zavarovanja družinskega člana
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Zavezanec_ka za urejanje zavarovanja (prijavo, sporočanje sprememb med zavarovanjem in odjavo) družinskega člana je nosilec_ka zavarovanja, to je zavarovanec_ka, po katerem bo (je) družinski član zavarovan_a.

Ožji družinski člani so zavarovani na tej podlagi, če imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali tudi samo začasno prebivališče za vsaj tri mesece. Širši družinski člani (npr. pastorek_ka) so zavarovani_e, če imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Partner_ka je zavarovan_a kot družinski član, če ni sam_a zavarovanec_ka.

Dokazila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za zavarovanje kot družinski član

a) v primeru sklenjene partnerske zveze:

 • izpisek iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi (če gre za prijavo partnerja_ke, za katerega je podatek o sklenjeni partnerski zvezi vpisan v slovenski matični register, izpiska ni treba prilagati prijavi, saj ZZZS v uradni evidenci sam preveri podatek),
 • dokazilo o stalnem oz. začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji (dokazila o tem dejstvu ni treba prilagati prijavi, saj ga ZZZS preveri v uradni evidenci),
 • izjava partnerja_ke o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po eni od točk 15. člena ZZVZZ.

b) v primeru nesklenjene partnerske zveze:

 • dokazilo o stalnem oz. začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji (dokazila o tem dejstvu ni treba prilagati prijavi, saj ga ZZZS preveri v uradni evidenci),
 • dokazilo o obstoju že vsaj dve leti trajajoče partnerske zveze oz. o tem, da imata partnerja_ki skupnega otroka (če je otrok vpisan v slovenski matični register o rojstvu, dokazila, da imata partnerja_ki skupnega otroka, ni treba prilagati prijavi, saj ZZZS to dejstvo preveri v uradni evidenci),
 • izjava partnerja_ke o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po eni od točk 15. člena ZZVZZ.

c) v primeru razveze partnerske zveze:

Kot družinski član lahko zavarovan tudi razvezani_a partner_ka, če ni sam_a zavarovanec_ka in mu/ji je s sodno odločbo priznana preživnina.

Dokazila za zavarovanje razvezanega_e partnerja_ke:

 • sodba, s katero je razvezanemu zakoncu priznana preživnina in po kateri mora preživnino plačevati nosilec_ka zavarovanja (dokazilo se priloži prijavi),
 • dokazilo o stalnem oz. začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji (dokazila o tem dejstvu ni treba prilagati prijavi, saj ga ZZZS preveri v uradni evidenci),
 • izjava razvezanega_e partnerja_ke o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po eni od točk 15. člena ZZVZZ.

Oseba, zavarovana kot družinski član, je zavarovana za pravico do plačila zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov (glej).

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

 • 20. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ);
 • 2. in 3. člen Zakona o partnerski zvezi (ZPZ).