Želim najeti neprofitno stanovanje

Krovna kategorija: Stanovanje
Pravna kategorija: Stanovanjsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do najema neprofitnega stanovanja
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Neprofitno najemno stanovanje je po Stanovanjskem zakonu stanovanje, ki se za neprofitno najemnino, odmerjeno na podlagi zakonskih pogojev, oddaja upravičencu_ki do najema neprofitnega stanovanja. Neprofitnega stanovanja ni mogoče prosto najeti, temveč se najemniki_ce izbirajo na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavijo z vlogo na posebnem obrazcu, ki je na voljo v času razpisa.

Za najem neprofitnega stanovanja lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje in merila, določene v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem:

  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije, v kateri je oseba zaprosila za pridobitev neprofitnega stanovanja;
  • prosilec_ka ali katera izmed oseb, ki skupaj z njim/njo uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo), ni najemnik_ca neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik_ca ali solastnik_ca drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja – navedena omejitev ne velja za lastnike_ce ali solastnike_ce stanovanj, ki jih morajo lastniki_ce po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
  • prosilec_ka ali kateri_a izmed članov_ic gospodinjstva ni lastnik_ca drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
  • mesečni dohodki prosilčevega_ćinega gospodinjstva se v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v pravilniku;
  • prosilec_ka, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, mora imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Prosilci_ke so upravičeni_e do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa ne presegajo s pravilnikom določene zgornje meje, ki je odvisna od velikosti gospodinjstva in odstotka, ki ga predstavlja dohodek gospodinjstva v razmerju do povprečne neto plače v državi.

V vsakem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se nato opredeli tiste upravičence_ke, ki so glede na razmerje med dohodki prosilca_ke in njegovih/njenih ožjih družinskih članov do povprečne neto plače v državi upravičeni kandidirati na posameznem razpisu. Čeprav Stanovanjski zakon v definiciji, ki opredeljuje ožje družinske člane, istospolnih partnerjev_ic izrecno ne omenja, se zaradi določb ZPZ o izenačitvi v izračunu upravičenosti do najema neprofitnih stanovanj za dodatnega družinskega člana šteje tudi istospolni_a partner_ka s svojimi dohodki.

Najemna pogodba za neprofitno stanovanje se mora skleniti za nedoločen čas, najemnik_ca pa mora tudi po sklenitvi najemne pogodbe ves čas izpolnjevati pogoje za upravičenost do stanovanja, sicer to pravico izgubi, najemna pogodba pa se lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.

Druge posebnosti:

Istospolni_e parterji_ke so z novim zakonom upravičeni do sklenitve najemne pogodbe v primeru smrti najemnika_ce. Tako mora lastnik_ca stanovanja v primeru, da najemnik_ca stanovanja umre, skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji s partnerjem_ko iz sklenjene partnerske zveze najemnika_ce ali s partnerjem_ko iz nesklenjene partnerske zveze oziroma z enim/eno od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove_čine smrti dejansko prebival_a v stanovanju, imel_a v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil_a naveden_a v najemni pogodbi.

Partnerjem_kam v sklenjeni oziroma nesklenjeni partnerski zvezi je zagotovljeno tudi varstvo v primeru, ko partner_ka, ki je najemnik_ca, trajno zapusti neprofitno stanovanje zaradi nastanka nove družine ali ob preselitvi v drugo stanovanje zunaj kraja bivanja, zaradi trajnega odhoda v dom za starejše ali v oskrbovano stanovanje. V takem primeru je ob izpolnjevanju vseh zakonskih pogojev partner_ka upravičen_a zahtevati sklenitev najemne pogodbe brez javnega razpisa, če ob izselitvi najemnika_ce prebiva v stanovanju, ima v njem prijavljeno stalno prebivališče, je naveden_a v najemni pogodbi in izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Tudi za partnerje_ke v sklenjeni oziroma nesklenjeni partnerski zvezi se uporablja zakonsko pravilo, da sme lastnik_ca neprofitnega stanovanja odpovedati najemno pogodbo, če ima najemnikov_čin partne_kar v sklenjeni oziroma nesklenjeni partnerski zvezi v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila): 

  • 11., 103., 109. in 110a. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1);
  • 3. in 5. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.