Želim posvojiti otroka svoje_ga partnerice_ja

Krovna kategorija: Otroci in družina
Pravno področje: Družinsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Enostranska posvojitev​
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Enostranska posvojitev je možna. Partner_ka v partnerski zvezi lahko enostransko posvoji otroka svoje_ga partnerke_ja.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Enostranska posvojitev je možna. Partner_ka v nesklenjeni partnerski zvezi lahko enostransko posvoji otroka svoje_ga partnerke_ja.

Kako uveljaviš pravico?

1. Vloga oz. predlog za posvojitev

Bodoča_i posvojitelj_ica vloži prošnjo za posvojitev neposredno na sodišče (brez predhodnega postopka na centru za socialno delo, v nadaljevanju CSD). Sodišče odloči v nepravdnem postopku na podlagi mnenja CSD.

2. Postopek odločanja o posvojitvi

Postopek odločanja o posvojitvi vodi okrožno sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče preveri, ali so izpolnjeni pogoji za posvojitev (212.–218. člen Družinskega zakonika) in ali je posvojitev v korist otroka.

Pravnomočno sodno odločbo sodišče v 15 dneh posreduje na CSD, ki vpiše podatke v centralno zbirko podatkov na področju posvojitev in na upravno enot, ki posvojitev vpiše v matični register. 

Pravna podlaga (zakon): 

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17).

Relevantna sodna praksa: 

Sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 462/2009 z dne 28. 1. 2010.

Predvidene spremembe:

Ni predvidenih sprememb. V Zakonu o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) je v 2. in 3. členu izrecno določeno, da istospolna_i partnerja_ki (ne glede na to, ali sta sklenila zvezo ali ne) skupaj ne moreta posvojiti otroka niti nista upravičena_e do oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *