Priznanje starševstva

Krovna kategorija: Otroci in družina
Pravno področje: Družinsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Priznanje starševstva​

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? NE.
Za starša otroka, rojenega v sklenjeni partnerski zvezi, priznanje starševstva ne velja temveč zanje velja domneva starševstva.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Priznanje starševstva velja za otroka rojenega v nesklenjeni partnerske zveze.

Družinski zakonik (v nadaljevanju DZ) v 114. členu določa, da za očeta otroka, ki ni rojen v sklenjeni zakonski zvezi, velja moški, ki prizna očetovstvo. Zakon o partnerski zvezi (v nadaljevanju ZPZ) v 1. členu napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja zakonsko zvezo. Partnerska zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če ZPZ določa drugače. Kot je mogoče razbrati iz določb ZPZ, ta določa le dve izjemi od načela, da ima partnerska zveza na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza. Priznanje očetovstva (oziroma starševstva) ni med njimi. It tega sledi, da je določila DZ, ki urejajo priznanje starševstva, treba tolmačiti na način, da se za starša otroka rojenega v nesklenjeni partnerski zvezi dveh žensk, štejeta obe partnerki.

Kako uveljaviš pravico?

DZ določa, da je starševstvo mogoče priznati pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki. Priznanje starševstva velja in se vpiše v matični register, če se z njim strinjata otrokova mati in oseba, katere starševstvo se priznava.

Ko matičar prejme obvestilo o rojstvu otroka, ki ni rojen v partnerski ali zakonski zvezi, o tem obvesti pristojni center za socialno delo, ki pozove otrokovo mater, da poda izjavo, koga šteje za otrokovega očeta. Otrokova mati lahko poda tako izjavo tudi brez poziva. Pristojni center za socialno delo pozove osebo, ki jo je otrokova mati navedla kot otrokovega starša, da prizna starševstvo. Priznanje pa je mogoče tudi pred rojstvom otroka, če s tem soglaša njegova mati.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 114. – 120. člen Družinskega zakonika.