Domneva starševstva

Krovna kategorija: Otroci in družina
Pravno področje: Družinsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Domneva starševstva​

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Za starša otroka, rojenega v sklenjeni partnerski zvezi, velja partner_ka otrokove matere.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? NE.
Domneva starševstva velja le v primeru sklenjene partnerske zveze.

Družinski zakonik (v nadaljevanju DZ) v 113. členu določa, da za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi, velja mož otrokove matere. 127. člen DZ določa, da se določbe tega zakonika o ugotavljanju očetovstva se smiselno uporabljajo tudi pri ugotavljanju materinstva.

Zakon o partnerski zvezi (v nadaljevanju ZPZ) v 1. členu napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja zakonsko zvezo. Partnerska zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če ZPZ določa drugače. Kot je mogoče razbrati iz določb ZPZ, ta določa le dve izjemi od načela, da ima partnerska zveza na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza. Pravne domneve očetovstva (oziroma starševstva) ni med njimi. It tega sledi, da je določila DZ, ki urejajo pravno domnevo očetovstva, treba tolmačiti na način, da se za starša otroka rojenega v partnerski zvezi dveh žensk, štejeta obe partnerki.

Kako uveljaviš pravico?

Matičar ob vpisu otroka v matični register predhodno preveri ali je mati otroka v sklenjeni partnerski ali zakonski zvezi, nato skladno s tem vpise podatke o drugem staršu v matični register oziroma rubriko pusti prazno. Če matičar ugotovi, da je mati otroka v sklenjeni partnerski zvezi mora materino partnerko vpisati v kot drugega starša.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 113. člen Družinskega zakonika.