Želim prejemati denarno socialno pomoč/varstveni dodatek, ki zagotavlja minimalno socialno in ekonomsko varnost posameznikov in družin

Krovna kategorija: Socialne pravice
Pravno področje: Pravo socialne varnosti
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do socialne pomoči
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA

Kako uveljaviš pravico?

Pravico do denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih. V zakonu so določeni upravičenci in upravičenke, pogoji za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, njuna višina, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja neupravičeno prejete denarne socialne pomoči in njegove posledice, financiranje, nadzor in zbirka podatkov.

Zakon prav tako pove, da sta denarna socialna pomoč in varstveni dodatek socialnovarstvena prejemka, namenjena tistim posameznikom ali posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je določeno v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V zakonu je tako določeno, da centri za socialno delo odločajo o pravici do naslednjih denarnih prejemkov:

1. Otroškega dodatka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;

2. denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;

3. varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;

4. državne štipendije po zakonu, ki ureja štipendiranje.

Pri uveljavljanju katere izmed pravic po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih ali Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pri obravnavi vloge upošteva tudi materialno stanje družinskih članov. Družinski člani so zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj_ica živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma oseba, s katero vlagatelj_ica živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter otroci in pastorki_e, ki so jih vlagatelj_ica ali drugi dolžni preživljati po zakonu.

Ker Zakon o partnerski zvezi izenačuje pravni položaj sklenjene partnerske zveze s pravnim položajem zakonske zveze in nesklenjene partnerske zveze s pravnim položajem zunajzakonske skupnosti, tako pod definicijo družinskih članov spadajo tudi vsi, ki so v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi. Njihov položaj na socialnopravnem področju je tako popolnoma izenačen s položajem zakoncev in zunajzakonskih partnerjev.

Pravna podlaga (zakon): 

● Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16),

● Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJF) (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US),

● Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)(Uradni list RS, št. 33/2016).