V tujini sva posvojili_a otroka, pravice želiva uveljaviti v Sloveniji

Krovna kategorija: Prenos pravic iz tujine
Konkretna pravica/dolžnost: Priznanje tuje sodne odločbe o posvojitvi

Kako uveljaviš pravico?

Posvojitev otroka se lahko izvede tudi v tujini, pri čemer je država otroka tista, ki določa pogoje in postopek posvojitve. Če je posvojitev v tujini uspešna, akt oziroma odločbo o posvojitvi izda pristojni organ v državi otroka.

Za pravno priznanje veljavnosti posvojitve tudi na območju Republike Slovenije in pridobitev pravic, ki iz tega statusa izhajajo, mora to odločbo nato skladno z določbami Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) v posebnem postopku priznati še naše sodišče. Za začetek postopka je treba na okrožno sodišče vložiti predlog za priznanje in obenem priložiti tujo sodno odločbo (ali overjen prepis), overjen prevod in potrdilo o pravnomočnosti.

Nato sodišče na podlagi okoliščin posameznega primera odloči, ali bo tujo odločbo o posvojitvi otroka priznalo ali ne. Če sodišče Republike Slovenije tujo odločbo prizna, se ta šteje za izenačeno z odločbo sodišča Republike Sloveniji in ima posledično v Republiki Sloveniji tudi enake pravne učinke.

Pravna podlaga (zakon): 

Čeprav v sodni praksi nekateri primeri nakazujejo pripravljenost slovenskih sodišč priznati tuje odločbe o tovrstnih posvojitvah, se je treba zavedati, da to nikakor ne pomeni, da bo sodišče v vseh primerih priznavanja tujih odločb o posvojitvi avtomatsko sprejelo enako odločitev. Kot je običajno, so tudi v teh postopkih odločilne okoliščine konkretnega primera.

Relevantna sodna praksa: