Vdovska pokojnina po umrlem_i partnerju_ki

Krovna kategorija: Partnerstvo
Pravno področje: Dedno pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do vdovske pokojnine
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA. 
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) veljajo za par na področju dednega prava in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrli_em partnerki_ju enake pravice, kot jih ima par v sklenjeni zakonski zvezi.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA. 
Po ZPZ ima par v nesklenjeni partnerski zvezi enake pravice kot par, ki je v zunajzakonski skupnosti, in zanj prav tako veljajo vse pravice na področju dedovanja in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrli_em partnerki_ju.

Kako uveljaviš pravico?

Vdova_ec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je:

1. do njene_gove smrti dopolnil_a starost 58 let;
2. ne glede na starost, če je bil_a do smrti zavarovanke_ca ali uživalke_ca pravic popolnoma nezmožen_a za delo ali je to postal_a v enem letu po njeni_govi smrti ali ji_mu je po smrti zavarovanke_ca ali uživalke_ca pravic ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine, vdova_ec pa jih je dolžan_a preživljati. Če je v času trajanja na ta način pridobljene pravice do vdovske pokojnine postal_a popolnoma nezmožen_a za delo, obdrži pravico do pokojnine toliko časa, dokler je takšna nezmožnost obstaja.

Če do smrti zavarovanke_ca oziroma uživalke_ca pravic ni dopolnil_a 58 let starosti, dopolnil_a pa je 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti.

Če  je vdova_ec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih iz druge ali tretje alineje  dopolnila 58 let starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji_mu ta pravica preneha pred dopolnjenim 58. letom, toda po dopolnjenem 53. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 58 let starosti.

Vdova_ec lahko pridobi vdovsko pokojnino tudi, če se ji je otrok umrle_ga zavarovanke_ca ali uživalke_ca pravic rodil najkasneje 300 dni po njeni_govi smrti.

Po smrti zavarovanke_ca oziroma uživalke_ca pravic pridobi pravico do vdovske pokojnine po pogojih, določenih za vdovo_ca, tudi partner_ka v sklenjeni partnerski zvezi, čigar partnerska zveza je bila razvezana, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine, ki jo je užival_a do zavarovančine_eve smrti. Če ima pravico do vdovske pokojnine tudi partner iz poznejše sklenjene partnerske zveze ali nesklenjene partnerske zveze, pridobi razvezana_i partner_ka pravico do vdovske pokojnine kot souživalka_ec, oseba, ki je zadnja tri leta pred njeno_govo smrtjo živela z njim v življenjski skupnosti, ki je po predpisih, s katerimi se ureja zakonska zveza in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali pa je v takšni skupnosti živel_a z umrlo_im zadnje leto pred njeno_govo smrtjo in je z njo_im kadarkoli imel_a skupnega otroka.

Upravičenka_ec do vdovske pokojnine te pravice ne more pridobiti, če je bil_a s pravnomočno sodno odločbo obsojen_a za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanke_ca.

Pravna podlaga (zakon):