Krovna kategorija: Partnerstvo

Pravno področje: Dedno pravo

Vdovska pokojnina po umrlem_i partnerju_ki

Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do vdovske pokojnine

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA. Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) veljajo za par na področju dednega prava in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrlem_i partnerju_ki enake pravice, kot jih ima par v sklenjeni zakonski zvezi.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA. Po ZPZ ima par v nesklenjeni partnerski zvezi enake pravice kot par, ki je v zunajzakonski skupnosti, in zanj prav tako veljajo vse pravice na področju dedovanja in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrlem_i partnerju_ki.

Kako uveljaviš pravico?

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je:

1. dopolnil_a 54 let in 6 mesecev starosti in

2. ne glede na starost, če je bil_a do smrti zavarovanca ali uživalca pravic popolnoma nezmožen_a za delo ali je to postal_a v enem letu po njegovi/njeni smrti ali ji/mu je po smrti zavarovanca ali uživalca pravic ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine, vdova oziroma vdovec pa jih je dolžan_a preživljati. Če je v času trajanja na ta način pridobljene pravice do vdovske pokojnine postal_a popolnoma nezmožen_a za delo, obdrži pravico do pokojnine toliko časa, dokler je takšna nezmožnost obstaja.

Če je vdova oziroma vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ne glede na njeno/njegovo starost (zaradi popolne nezmožnosti za delo ali otrok, upravičenih do družinske pokojnine, ki jih je dolžan_a preživljati), dopolnil_a 54 let in 6 mesecev starosti, to pravico trajno obdrži. Če ji/mu je tako pridobljena vdovska pokojnina prenehala, še preden je dopolnil_a 54 let in 6 mesecev starosti, jo lahko ob dopolnitvi navedene starosti ponovno uveljavi, če ji/mu je pravica do vdovske pokojnine prenehala po tistem, ko je že dopolnil_a 49 let in 6 mesecev starosti.

Vdova oziroma vdovec lahko izjemoma pridobi pravico do vdovske pokojnine, vendar šele po poteku čakalne dobe, če do smrti zavarovanca ali uživalca pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja še ni dopolnil_a 54 let in 6 mesecev starosti, dopolnil_a pa je že 49 let in 6 mesecev. Čakalna doba traja do dopolnitve starosti 54 let in 6 mesecev.

Vdova lahko pridobi vdovsko pokojnino tudi, če se ji je otrok umrlega zavarovanca ali uživalca pravic rodil najkasneje 300 dni po njegovi smrti.

Po smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic pridobi pravico do vdovske pokojnine po pogojih, določenih za vdovo oziroma vdovca, tudi zakonec, čigar zakon je bil razvezan, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine, ki jo je užival do zavarovančeve smrti. Če ima pravico do vdovske pokojnine tudi zakonec iz poznejše zakonske zveze ali zunajzakonski partner, pridobi razvezani zakonec pravico do vdovske pokojnine kot souživalec, oseba, ki je zadnja tri leta pred njegovo smrtjo živela z njim v življenjski skupnosti, ki je po predpisih, s katerimi se ureja zakonska zveza in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali pa je v takšni skupnosti živela z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Prav tako tudi partnerja v partnerski zvezi in partnerja v nesklenjeni partnerski zvezi (po Zakonu o partnerski zvezi), za katera veljajo enake pravice kot za zakonca oziroma zunajzakonska partnerja.

Upravičenec do vdovske pokojnine te pravice ne more pridobiti, če je bil s pravnomočno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca.

 

Pravna podlaga (zakon):