Krovna kategorija: Transspolnost

Pravno priznanje spola

Konkretna pravica/dolžnost: Pravno priznanje spola

Pravno priznanje spola v Sloveniji

Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena in uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka.

Slovenska ureditev ne omogoča pravnega priznanja spola:

  • na podlagi samoidentifikacije,
  • izven binarnega spolnega sistema ženska/moški,
  • mladoletnim osebam (sprememba imena je možna).

Slovenska pravna terminologija ne pozna izraza pravno priznanje spola[1] in uporablja izraz »sprememba spola«, ki je uporabljen v Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru[2], za katerega je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. 37. člen omenjenega pravilnika pravi: 

»Sprememba spola se vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa o spremembi vpisanega podatka. Podlaga za izdajo odločbe je potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Pred vpisom spremembe spola v register, mora matičar zahtevati določitev nove EMŠO. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda s podatkom o novem spolu, brez zaznamka o spremembi spola.«

Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru torej pravi, da mora oseba upravni enoti predložiti potrdilo pristojne_ga zdravnice_ka ali pristojne zdravstvene institucije, iz katerega je razvidno, da je spremenila spol. Pravilnik ne opredeljuje, kdo je pristojen_a zdravnica_k oz. zdravstvena institucija in kaj sprememba spola pomeni oz. kaj se razume pod spremembo spola.

Po več zapletih glede tolmačenja in uporabe  37. člena omenjenega pravilnika je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pojasnilo, da mora iz potrdila pristojne zdravstvene ustanove oziroma zdravnice_ka poleg osebnih podatkov (ime, priimek, datum rojstva itd.) izhajati zgolj dejstvo, da je oseba spremenila spol, kot je zapisano v 37. členu pravilnika. Po zaprosilu MNZ je Ministrstvo za zdravje obrazložilo, da je treba upoštevati potrdilo psihiatrične ustanove, v katerem je »nedvoumno potrjeno zgolj dejstvo, da je oseba spremenila spol (sam način spremembe spola pa ni relevanten)«.

Univerzitetna psihiatrična klinika v Ljubljani in Interdisciplinarni konzilij RS za potrditev spolne identitete[3] sta bila obveščena in naprošena, da izdajata potrdila za pravno priznanje spola, iz katerega nedvoumno izhaja zgolj dejstvo, »da je oseba spremenila spol, saj je način spremembe spola irelevanten«.

Praksa torej kaže, da je pristojna_i zdravnica_k v večini primerov psihiater_inja iz Interdiscriplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, pri kateri mora oseba, ki želi pravno priznati spol, pridobiti tudi diagnozo transseksualizma, ki je klasificiran kot duševna motnja. Za uradno spremembo spola je glede na trenutno zakonodajo in prakso nujna pridobitev diagnoze motnja spolne identitete[4].

 

Priporočila za izdajo potrdila, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spola

POTRDILO PRISOJNE_GA ZDRAVNICE_KA

Ime in priimek, rojen_a datum rojstva, stanujoč_a naslov, hišna številka, kraj, je spremenila spol, torej je moški/ženska.

Upravno enoto zato naprošam, da v skladu s 37. členom Pravilnika o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/0569/09 in 77/16) spremeni spol, vpisan ob rojstvu, torej EMŠO in vse preostale potrebne dokumente (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, zdravstvena kartica ipd.).

Lep pozdrav,

Ime in priimek pristojnega zdravnice_ka

Nujen element je dikcija iz omenjenega 37. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru: Oseba je spremenila spol.

 

Kako uveljaviš pravico?

19. člen Zakon o splošnem upravnem postopku med drugim določa, da organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju, za katerega so organizirani. V primerih, ki jih določa Uredba vlade o upravnem poslovanju pa organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju celotne države.

To pomeni, da se vse zadeve urejajo na upravni enoti, kjer ima posameznica_k prijavljeno stalno prebivališče (krajevna pristojnost), razen tiste zadeve, ki jih našteva omenjena uredba vlade. Med naštetimi zadevami v uredbi ni pravnega priznanja spola oz. spremembe spola, zato je treba vlogo za ta postopek vložiti na upravni enoti (oddelek za matične zadeve), kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče.

 

Kako izgleda vloga za pravno priznanje spola?

Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru ne določa, kako naj izgleda vloga za pravno priznanje spola oz. spremembo spola, kot je zapisano v 37. členu omenjenega pravilnika. Pravilnik v tem istem členu določa le, da je vlogi treba priložiti potrdilo pristojne_ga zdravnice_ka oz. pristojne zdravstvene ustanove (glej zapis zgoraj).

Vloga se lahko napiše na roke ali natipka in podpiše. Priporočamo, da vloga vsebuje:

VLOGA ZA SPREMEMBO SPOLA

Spodaj podpisana_i ime in priimek, rojen_a datum in letnica rojstva v/na kraj in država rojstva, s stalnim prebivališčem na naslovu ulica, hišna številka, poštna številka in kraj želim, da se mi  v skladu s 37. členom Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru spremeni spol, in sicer iz ženskega/moškega v ženskega/moškega.

Vlogi prilagam potrdilo pristojne_ga zdravnice_ka oz. pristojne zdravstvene ustanove, iz katerega je razvidno, da sem spremenila spol in sem ženska/moški.

Podpis

Vlogo se lahko poda tudi na zapisnik. To pomeni, da oseba ob prihodu na upravno enoto zaprosi za srečanje za matičarko_jem na štiri oči, pri čemer se lahko zgodi, da se bo matičar_ka najprej dogovorila za termin podaje vloge na zapisnik.

Ne glede na to, kako se vloga poda (pisno ali ustno na zapisnik), je pomembno le, da ima oseba s sabo potrdilo pristojne_ga zdravnice_ka oz. pristojne zdravstvene ustanove (glej zapis zgoraj).

Odločanje upravne enote o vlogi za pravno priznanje spola je oproščeno plačila takse. Pri vlogi za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu (izpis rojstnega lista z novimi podatki) je treba poravnati strošek postopka.

Več informacij na spletni strani e-Uprave.

Cenik za menjavo dokumentov.

 

 

Pravna podlaga (zakon)

  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)

 

Odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice

Povzetek odločitve: 

Države tako od oseb, ki potrebujejo pravno priznanje spola, ne morejo zahtevati, da morajo skozi medicinske postopke, ki bodo skoraj zagotovo povzročili neplodnost. Dokazovanje, da je bila oseba sterilizirana ali je bila obravnavana v postopku, katerega visoko verjeten rezultat je neplodnost, je kršitev pozitivne obveznosti države, da zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega življenja.

 

Sprememba imena

Za razliko od pravnega priznanja spola je sprememba osebnega imena določena v Zakonu o osebnem imenu. Ta med drugim določa, da o tovrstni prošnji odloča pristojni organ, se pravi upravna enota, pri katerem je bila prošnja vložena. To pomeni, da oseba lahko vloži prošnjo za spremembo imena na katerikoli upravni enoti in ne samo na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče, kot to velja za spremembo oznake spola v dokumentih.

 

Sprememba imena in pravno priznanje spola

Običajno osebe vložijo vlogi za spremembo imena in pravno priznanje spola na isti upravni enoti istočasno. Matičar_ka tako obe vlogi obravnava istočasno in, če vložnica_k zadosti vsem pogojem za oba postopka, izda obe odločbi istočasno. To pomeni, da vložnica_k zamenja osebne dokumente enkrat.

Če oseba vloži obe vlogi istočasno na upravni enoti, kjer nima prijavljena stalnega prebivališča, upravna enota vlogo za pravno priznanje spola odstopi upravni enoti, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče. To pomeni, da vlogi ne bosta nujno obravnavani istočasno. Obstaja torej velika verjetnost, da bo oseba morala dokumente zamenjati dvakrat, saj pozitivnih odločb iz dveh različnih upravnih enot ne bo nujno dobila istočasno.

 

Kako uveljaviš pravico?

Osebno ime, tvorita ga ime in priimek, ki je bilo posameznici_ku določeno ob rojstvu, se lahko spremeni na podlagi prošnje polnoletne_ga državljanke_a.

Prošnjo za spremembo osebnega imena (imena in/ali priimka) lahko poda na upravni enoti vsak_a polnoletna_i državljan_ka. Prošnji je treba priložiti:

  • potrdilo o nekaznovanosti (izda ga ministrstvo za pravosodje) in
  • potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga okrožno sodišče stalnega prebivališča).

Če prošnji potrdili nista priloženi, ju pridobi upravna enota sama.

Sprememba osebnega imena ni dovoljena za osebo, ki je bila obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.


Prošnja za spremembo osebnega imena pri mladoletni osebi

Prošnjo za spremembo osebnega imena (imena in/ali priimka) mladoletni osebi lahko vložijo starši oziroma skrbnica_k mladoletne osebe s soglasjem centra za socialno delo. Kadar starši živijo ločeno, lahko zahteva spremembo tisti od staršev, pri katerem mladoletna oseba živi oziroma je zaupana v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. Če drugi od staršev ne soglaša s spremembo osebnega imena mladoletne osebe, jima sporazumno odločitev pomaga doseči center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o otrokovem novem osebnem imenu, o utemeljenosti zahtevka odloči sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Odločba sodišča o utemeljenosti zahtevka mora biti priložena zahtevi za spremembo osebnega imena mladoletni osebi.

 

Kako izgleda vloga za spremembo osebnega imena za polnoletne osebe?

Vlogo za spremembo osebnega imena se lahko vloži elektronsko prek portala eUprava ali osebno na katerikoli upravni enoti. Obrazec za elektronsko vlogo in vlogo na upravni enoti skupaj s cenikom stroškov postopka je objavljen na spletni strani e-Uprave.

 

Kako izgleda vloga za spremembo imena za mladoletne osebe?

Vloga spremembo imena mladoletne osebe je možna le na upravni enoti, ne pa tudi elektronsko prek portale eUprava:

- vlogo za spremembo imena svojega otroka vlagata oba starša

- vlogo za spremembo imena svojega otroka vlaga le eden od staršev

Če drugi starš s spremembo ne soglaša, mora vložnica_k k vlogi predložiti odločbo sodišča, ki odloči o utemeljenosti zahtevka. Če eden od staršev ni znan, se vlogi priloži rojstni list otroka, iz katerega je razvidno, da eden od staršev ni znan. Če je eden od staršev umrl, se vlogi priloži mrliški list. Če je bila enemu od staršev odvzeta starševska pravica, se priloži dokument, iz katerega je to razvidno. Če za spremembo osebnega imena zaprosi otrokov_a skrbnik_ca, mora predložiti soglasje pristojnega centra za socialno delo.

Cenik zamenjave osebnih dokumentov

 

Pravna podlaga (zakon):

Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS št. 20/06)

 


[1] Izraz pravno priznanje spola (eng. legal gender recognition) je uprabljen v Resoluciji 2048 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, sprejete 22. aprila 2015. Strokovnjaki_nje opozarjajo, da je “sprememba spola” termin, ki se mu v diskurzih, spoštljivih do transspolnih oseb, izogibamo. Konotacija termina namreč sporoča, da je genitalna operacija tista, ki osebi spremeni spol, kar je napačno. Res je, da so za marsikatero transspolno osebo postopki telesne potrditve spola (hormonska terapija in/ali operacije) izrednega pomena, niso pa ti postopki tisti, ki oblikujejo ali določajo spolno identiteto osebe – ta je vedno oblikovana na osnovi samoidentifikacije (eng. self-determination). (glej Anja Koletnik, Evan Ana Grm in Eva Gračanin; Pravno priznanje spola v Sloveniji; DIC Legebitra, Ljubljana 2016)

[2] Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05, 69/09 in 77/16)

[3] Interdisciplinarni konzilij RS za potrditev spolne identitete deluje v okviru Centra za mentalno zdravje pri Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Člani_ce konzilija so različne_i specialisti_ke: pishiater_inja, klinična_i psiholog_inja, endokrinolog_inja, ginekolog_inja, urolog_inja, specialisti_ke plastične in rekonstrukcijske kirurgije.

[4] Anja Koletnik, Evan Ana Grm in Eva Gračanin; Pravno priznanje spola v Sloveniji; DIC Legebitra, Ljubljana 2016