Krovna kategorija: Otroci in družina

Pravno področje: Družinsko pravo

Želim posvojiti otroka svoje_ga partnerice_ja 

Konkretna pravica/dolžnost: Enostranska posvojitev

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? 

Enostranska posvojitev je možna. Partner_ka v partnerski zvezi lahko enostransko posvoji otroka svoje_ga partnerja_ice.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? 

Enostranska posvojitev je možna. Partner_ka v nesklenjeni partnerski zvezi lahko enostransko posvoji otroka svoje_ga partnerja_ice.


Kako uveljaviš pravico?

1. Vloga oz. zahteva za posvojitev

KDO? Bodoči_a posvojitelj_ica

V vlogi bodoči posvojitelj oz. posvojiteljica opredeli relevantne okoliščine, življenje v družini, relacijo do otroka, svoj življenjepis itd.

 

2. Proučitev zahteve za posvojitev

KDO? CSD

Center za socialno delo ugotovi, kdo je podal vlogo in v čigavem interesu je bila zahteva podana.

 

3. Ugotovitveni postopek

KDO? CSD (strokovna skupina)

Strokovna skupina Centra za socialno delo opravi pogovor s staršem otroka (redkeje staršema), pogovor z otrokom ter pogovor s potencialnim posvojiteljem ali posvojiteljico.

Pri prvem pogovoru s staršem in potencialnim_o bodočim_o posvojiteljem_ico o nameravani posvojitvi se odkrivajo motivi za posvojitev. Udeleženim se obrazloži pomen in posledice posvojitve za otroke in starše. Seznani se jih s pravico otroka do obeh staršev ter pomenom ohranjanja dvojne identitete posvojenega otroka in njegovih stikov s starši, razen če bi ga ti ogrožali.

Otroku se glede na njegovo starost omogoči, da izrazi svoje poglede in želje v zvezi z enostransko posvojitvijo. Naredi se skupna ocena pogledov in pričakovanj v zvezi s posvojitvijo ter pripravljenosti kandidata_ke na starševstvo posvojenemu otroku.

Prvemu pogovoru s staršem in prihodnjim posvojiteljem_ico po potrebi sledijo še nadaljnji pogovori, po potrebi tudi ugotavljanje primernosti prihodnjega posvojitelja_ice (obisk na domu, sodelovanje z ustanovami – VVO, OŠ, ZD …).

 

4. Odločba o posvojitvi

KDO? CSD (strokovna skupina)

Seznanitev otroka in staršev z odločbo in po potrebi ponudba za nadaljnje spremljanje.

Pravna podlaga (zakon): 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 69/2004)

 

Pravna podlaga (določila): 

135. člen in prvi odstavek 141. člena ZZZDR, 

sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 462/2009 z dne 28. 1. 2010

 

Predvidene spremembe:

Ni predvidenih sprememb. V Zakonu o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) je v 2. in 3. členu izrecno določeno, da istospolna_i partnerja_ki (ne glede na to, ali sta sklenila zvezo ali ne) skupaj ne moreta posvojiti otroka niti nista upravičena_e do oploditve z biomedicinsko pomočjo.