Krovna kategorija: Kazni in prekrški

Pravno področje: Kazensko pravo

Partner_ka se je znašel_a v priporu ali zaporu (zaradi kaznivega dejanja)

Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do telefonskih pogovorov in dopisovanja s partnerjem_ko v priporu ali zaporu. Pravica do možnosti predlaganja prekinitve ali odložitve prestajanja kazni partnerja_ke, premestitve obsojenca_ke ali pogojnega odpusta.

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? 

Da, po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ima partner_ka v partnerski zvezi pravico do telefonskih pogovorov in dopisovanja s partnerjem_ko v priporu ali zaporu.

Prav tako partnerju_ki v partnerski zvezi pripada pravica do možnosti predlaganja prekinitve ali odložitve prestajanja kazni partnerja_ke in pogojnega odpusta.

Vse zgoraj naštete pravice pripadajo t. i. ožjim družinskim članom_cam. Zakon pravi, da so ožji_e družinski člani_ce zakonec oziroma oseba, s katero oseba, zoper katero se izvršuje kazenska sankcija, živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, itd. Po Zakonu o partnerski zvezi so partnerji_ice tako v sklenjeni kot nesklenjeni partnerski zvezi po pravicah izenačeni z zakonci oziroma z življensko skupnostjo, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo. 

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? 

Da, vse zgoraj naštete pravice lahko uveljavlja tudi par v nesklenjeni partnerski zvezi.

Kako uveljaviš pravico?

 

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 10. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)