Krovna kategorija: Socialne pravice

Pravno področje: 

Želim prejemati otroški dodatek ali uveljaviti drugo pravico iz javnih sredstev

Konkretna pravica/dolžnost: Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Ali pravico lahko uveljavlja par v partnerski zvezi? DA. Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) je par, ki sklene partnersko zvezo, izenačen s parom, ki sklene zakonsko zvezo. Zato velja določba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki pravi, da se poleg vlagatelja_ice pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj_ica živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma oseba, s katero vlagatelj_ica živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi ? DA. Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPS) je par, ki ne sklene partnerske zveze, izenačen s parom v zunajzakonski skupnosti. Zato velja določba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki pravi, da se poleg vlagatelja pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj_ica živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma oseba, s katero vlagatelj_ica živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Kako uveljaviš pravico?

Pravico se uveljavlja z vlogo na standardariziranem obrazcu, ki ga predpiše minister/ministrica, pristojen_a za socialno varstvo.

Vloga mora vsebovati naslednje podatke o vlagatelju_ici:

1. vrsto pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja;

2. osebno ime, enotno matično številko občana (EMŠO) in naziv vzgojno-izobraževalnegazavoda ter programa, če se šola;

3. osebno ime, davčno številko in transakcijski račun vlagatelja_ice ali osebe, ki naj se ji izplačajo pravice iz javnih sredstev, če izplačilo na transakcijski račun vlagatelja_ice ni mogoče;

4. podatke o dohodkih in premoženju vseh oseb po tem zakonu, ki jih ni mogoče pridobiti iz zbirk podatkov upravljavcev iz 51. člena tega zakona;

5. druge podatke, če jih določa zakon, ki ureja upravičenost do posamezne pravice iz javnih sredstev.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila): 

  • prvi odstavek 10. člena in 35. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

  • 2. in 3. člen Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)