Krovna kategorija: Partnerstvo

Pravno področje: Dedno pravo

Najemna pravica na stanovanju

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA. Zakon o partnerski zvezi določa, da je partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zakonsko zvezo.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA. Zakon o partnerski zvezi prav tako določa, da je nesklenjena partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zunajzakonsko skupnostjo.

 

Kako uveljaviš pravico?

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) določa, da so pravice partnerjev_ic v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi na področju najemne pravice izenačene s pravicami zakonskih ali zunajzakonskih partnerjev. Najemno pravico po smrti najemnika_ce in ob razvezi zakonske skupnosti in zunajzakonske skupnosti ureja Stanovanjski zakon (SZ-1).

Stanovanjski zakon tako določa, da mora lastnik_ca stanovanja, če najemnik_ca stanovanja (tudi najemnik_ca namenskega stanovanja) umre, skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika_ce ali z osebo, s katero je živel_a v zunajzakonski skupnostim oziroma z enim_o od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove_čine smrti dejansko prebival_a v stanovanju, imel_av tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil_a naveden_a v najemni pogodbi. Po ZPZ to velja tudi za partnerja_ko v sklenjeni partnerski zvezi in nesklenjeni partnerski zvezi.

Stanovanjski zakon prav tako določa, da se lahko v primeru razveze zakonske zveze razvezana zakonca sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik_ca stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli.

Če se razvezana zakonca ne moreta sporazumeti, o sporu na zahtevo enega od njiju odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri tem upošteva stanovanjske potrebe razvezanih zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki stanujejo skupaj z njima, ter druge okoliščine primera.

Zakon prav tako določa, da te določbe veljajo tudi za zunajzakonska partnerja_ko in tako po ZPZ tudi za partnerja_ko v sklenjeni partnerski zvezi in nesklenjeni partnerski zvezi.

Pravna podlaga (zakon): 

  • Stanovanjski zakon (SZ) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF)
  • Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) (Uradni list RS, št. 33/16)