Krovna kategorija: Partnerstvo

Pravno področje: Družinsko pravo

Prenehanje sklenjene partnerske zveze (ločitev) 

Konkretna pravica/dolžnost: Prenehanje sklenjene partnerske zveze

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? NE

Kako uveljaviš pravico?

Postopek prenehanja sklenjene partnerske zveze

 

Za prenehanje partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o prenehanju zakonske zveze, kot jih določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

Partnerska zveza preneha s smrtjo ene_ga od partnerjev_ic, z razglasitvijo ene_ga od partnerjev_ic za mrtvega_o ali z razvezo partnerske zveze.

Postopek razveze partnerske zveze je enak postopku razveze zakonske zveze. Sodišče razveže partnersko zvezo na podlagi sporazuma partnerjev_ic, če sta se sporazumela_i o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložila_i v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju partnerja_ke, če ta nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Če se partnerja_ici o tem ne moreta sporazumeti ali če razvezo želi samo eden od partnerjev_ic, sme kateri koli od partnerjev_ic pred sodiščem s tožbo zahtevati razvezo partnerske zveze zaradi nevzdržnosti.

Sodišče po prejemu predloga za sporazumno razvezo ali po prejemu tožbe za razvezo pošlje predlog oziroma tožbo centru za socialo delo, da ta opravi svetovalni razgovor. Center za socialno delo o opravljenem svetovalnem razgovoru poroča sodišču. Oba_e partnerja_ici se morata svetovalnega razgovora osebno udeležiti. Če sta partnerja_ki predlagala sporazumno razvezo, pa nista prišla_i na svetovalni razgovor, se šteje, da je predlog za sporazumno razvezo umaknjen. Prav tako se šteje, da je tožba za razvezo umaknjena, če tožnik_ca ni prišel_a na svetovalni razgovor.

Razmerja med razvezanima partnerjema_icama partnerske zveze

 

Tudi za razmerja med razvezanima partnerjema_icama partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o razmerjih med razvezanima zakoncema, kot jih določa ZZZDR.

Partner_ka, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico od druge_ga partnerja_ice zahtevati preživnino. Nepreskrbljeni_a partner_ka sme zahtevati preživnino v postopku za razvezo, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila partnerska zveza pravnomočno razvezana. S tovrstno tožbo sme partner_ka po koncu postopka za razvezo zahtevati preživnino le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi takrat, ko partner_ka zahteva preživnino. Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti partnerske zveze, krivično do zavezanca_ke ali če je upravičenec_ka pred ali med postopkom za razvezo partnerske zveze oziroma po razvezi partnerske zveze storil_a kaznivo dejanje zoper zavezanca_ko, otroka ali starše zavezanca_ke. Partnerja_ki lahko skleneta sporazum o preživnini v primeru razveze partnerske zveze v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Običajnih daril, ki sta jih partnerja_ki dala drug drugemu pred sklenitvijo partnerske zveze ali med partnersko zvezo, ni treba vračati. Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju darovalca_ke, se morajo vrniti, in sicer v stanju, v kakršnem so bila v trenutku, ko je nastal vzrok za razvezo. Namesto odsvojenih daril se vrne vrednost ali stvar, prejeta zanje.

Pravna podlaga (zakon):