Krovna kategorija: Partnerstvo

Pravno področje: Družinsko pravo

Sklenitev partnerske zveze

Konkretna pravica/dolžnost: Sklenitev partnerske zveze

Kako uveljaviš pravico?

 

Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze

Partnerska zveza je po Zakonu o partnerski zvezi (v nadaljevanju ZPZ) življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških. Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze se presojajo smiselno v skladu s pogoji, kot jih določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR).

Postopek pred sklenitvijo partnerske zveze, sklenitev partnerske zveze in ponovitev slovesnosti ob jubileju partnerske zveze pa se izvajajo smiselno v skladu s pogoji, kot jih določa Družinski zakonik. V teh delih se namreč določbe Družinskega zakonika uporabljajo od 1. januarja 2018. Za preostale dele Družinskega zakonika pa je predviden začetek uporabe na dan 15. april 2019, ko bo v celoti prenehal veljati ZZZDR.

Za sklenitev partnerske zveze se zahteva, da sta osebi, ki sklepata partnersko zvezo, istega spola ter da svoje soglasje k sklenitvi podata pred pristojnim organom.

Partnerske zveze ne more skleniti oseba:

 • dokler njena prej sklenjena zakonska zveza ali partnerska zveza ne preneha ali ni razveljavljena;
 • ki še ni dopolnila osemnajst let;
 • ki je duševno prizadeta ali nerazsodna;
 • s sorodnikom v ravni črti, s sestro ali bratom, s polsestro ali polbratom, s teto ali stricem in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj – to ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja ali posvojiteljico in posvojenca ali posvojenko;
 • s svojim skrbnikom ali skrbnico oziroma varovancem ali varovanko, dokler traja skrbništvo.

Za veljavno sklenitev partnerske zveze se v skladu z ZZZDR zahteva tudi, da mora biti sklenjena z namenom skupnega življenja.

 

Kako skleniti partnersko zvezo?

Za postopek pred sklenitvijo in postopek sklenitve partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o postopku pred sklenitvijo in postopku sklenitve zakonske zveze po Družinskem zakoniku.

Osebi, ki nameravata skleniti partnersko zvezo, se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere nameravata skleniti partnersko zvezo.

V prijavi izjavita, da svobodno sklepata partnersko zvezo in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost. K prijavi morata predložiti dokazila o tistih podatkih, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc Republike Slovenije.

Za sklenitev partnerske zveze je potrebna osebna navzočnost obeh bodočih partnerk_jev, glede na njuno željo pa se partnerska zveza lahko sklene:

 • pred matičarko_jem in načelnico_kom upravne enote ali od nje_ga pooblaščeno osebo;
 • pred matičarko_jem in županjo_om občine, na območju katere se partnerska zveza sklepa;
 • samo pred matičarko_jem.

Pri sklenitvi partnerske zveze sta priči lahko prisotni, če bodoči_a partnerki_ja tako želita, lahko pa se odločita za sklenitev partnerske zveze tudi brez prisotnosti prič.

Partnerska zveza se sklepa v uradnih prostorih, ki jih določijo upravne enote. Partnerska zveza se, glede na zmožnosti posamezne upravne enote, lahko sklene tudi zunaj uradnih prostorov, če tako želita bodoči_a partnerki_ja in če sta pripravljeni_a poravnati s tem nastale dodatne stroške. Upravna enota z odločbo zavrne vlogo za sklenitev partnerske zveze zunaj uradnih prostorov, če bi bila taka sklenitev partnerske zveze težko izvedljiva.

V primerih obstoja utemeljenih razlogov, ki onemogočajo navzočnost bodočih partnerk_jev v uradnih prostorih (npr. huda bolezen), se sredstva zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

 

Preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo

Z dnem 24. 2. 2017, ko se je začel uporabljati ZPZ, je prenehal veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).

V šestih mesecih od začetka uporabe ZPZ sta osebi, ki sta živeli v registrirani partnerski skupnosti, pred matičarko_jem lahko izjavili, da želita skleniti partnersko skupnosti. Če v predpisanem roku nista podali niti izjave, da želita preoblikovanje, niti izjave, da preoblikovanja ne želita, se je po preteku omenjenega roka njuna registrirana istospolna partnerska skupnost kljub temu preoblikovala v partnersko zvezo, če so bili zanjo izpolnjeni vsi pogoji. 

 

Sprememba priimka

Za spremembo priimka partnerk_jev ob sklenitvi partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe Zakona o osebnem imenu (ZOI-1).

V skladu s tem zakonom se partnerja_ki ob sklenitvi partnerske zveze lahko sporazumeta, da:

 • priimek ene_ga ali druge_ga partnerja_ke postane njun skupni priimek;
 • obdržita vsak_a svoj priimek;
 • svojemu priimku dodata priimek partnerja_ke ali
 • zbereta priimek partnerja_ke in temu priimku dodata svoj priimek.

Partnerja_ki ob prijavi sklenitve partnerske zveze na upravni enoti podata izjavo o priimku po sklenitvi partnerske zveze. Sprememba priimka velja od dneva sklenitve partnerske zveze.

 

Posledice sklenitve partnerske zveze

Partnerska zveza ima na vseh pravnih področjih enake posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen da partnerja_ki v partnerski zvezi ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena_i do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

V ZZZDR so določene pravice in dolžnosti partnerk_jev partnerske zveze (členi 44–50a). Med drugim ima partner_ka v partnerski zvezi, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen_a, pravico, da ga drugi_a partner_ica preživlja, kolikor je to v njegovi oz. njeni moči.

Pomembne posledice nastanejo pri premoženjskih razmerjih med partnerkama_jema partnerske zveze (členi 51–62 ZZZDR). Premoženje, ki ga ima partner_ica ob sklenitvi partnerske zveze, ostane njegova oz. njena last in lahko z njim samostojno razpolaga, medtem ko se premoženje, ki ga partnerki_ja pridobita z delom v času trajanja partnerske zveze, šteje za njuno skupno premoženje.

 

Sklenitev partnerske zveze s tujko_cem

Partnersko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujko_cem, ki mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

 • izpisek iz rojstne matične knjige;
 • potrdilo o samskem stanu;
 • potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan_ka je bodoča_i partner_ka, da ni zadržkov za sklenitev partnerske zveze (če ga država izdaja);
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).

Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«;
 • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev;
 • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

 

Pravna podlaga: 

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) (Uradni list RS, št. 33/2016),

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) (Uradni list RS, št. 69/2004),

Družinski zakonik (DZ) (Uradni list RS, št. 15/17)

Zakon o osebnem imenu (ZOI-1) (Uradni list RS, št. 20/2006)